Hôm nay: Thứ 6, 08 - 7 - 2020 / 16:02:44

Cười

NỐC-AO

Thăng triều:

Thế là anh đã ra đi

Cố hương gửi lại cũng vì tiến thân

Long Thành anh đã đặt chân

Ngôi cao Chính khách bước gần nay mai

Lâm triều tác quái ra oai

“Bắt!”, “Hốt!”, “Nhốt!”…sạch hết loài mọt dân.