Hôm nay: Thứ 2, 08 - 3 - 2020 / 11:32:15

NAY NÔ

NAY NÔ (Nhà văn HSMN)
    
Nhà Văn Nay-Nô còn có bút danh là Rơ chăm Đray, sinh năm 1942 tại Cheo Reo, Gia Lai. Anh là người dân tộc Gia Rai. Nay-Nô học ở các trường HSMN 19, 21. Năm 1965, anh vào học Khoa sử, Đại học tổng hợp Hà Nội. Năm 1971 anh vào chiến trường Khu V. Nay-Nô viết ký và truyện ngắn.

 Nguồn: NHỮNG NHÀ VĂN LÀ HSMN MÀ TÔI BIẾT-Thanh Quế (02/2005)